Wszystkie oferty
Obserwowane
Blog

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu „Motorata”, działającego pod adresem internetowym www.motorata.pl (dalej: „Serwis”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem Serwisu jest spółka Motorata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989900, posiadająca NIP: 9542845141, numer REGON: 523129677, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:

  1. poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@motorata.pl;
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca:

  1. dostarcza Użytkownikom Usługę Konta oraz Usługę ogłoszeniową;
  2. dostarcza Klientom Usługę kontaktową;
  3. dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 6. Dostępne w Serwisie informacje o usługach dostarczanych przez Usługodawcę, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisy, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
  2. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
  3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności;
  5. Licencja -  termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu;
  6. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie;
  7. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
  8. Ogłoszenie – sporządzona przez Użytkownika informacja dotycząca Przedmiotu Ogłoszenia, stanowiąca zaproszenie do składania przez Klientów ofert zawarcia umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia (w szczególności umowy leasingu);
  9. Oświadczenie – termin zdefiniowany w § 11 ust. 3 Regulaminu;
  10. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;
  11. Przedmiot Ogłoszenia – pojazd mechaniczny będący samochodem osobowym;
  12. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta, Usługa ogłoszeniowa lub Newsletter;
  13. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  14. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  15. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
  16. Subskrybent – osoba, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  17. Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa o dostarczanie Usługi Ogłoszeniowej lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
  18. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
  19. Umowa o dostarczanie Usługi kontaktowej - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczać Klientowi Usługę kontaktową;
  20. Umowa o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczać Użytkownikowi Usługę ogłoszeniową;
  21. Umowa powierzenia – umowa określający zasady i warunki powierzenia przez Użytkownika (działającego jako administrator danych osobowych) Usługodawcy (działającemu jako podmiot przetwarzający) przetwarzania danych osobowych (w szczególności danych zawartych w Ogłoszeniach oraz danych osobowych Klientów);
  22. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Usługodawcę Konta na rzecz Użytkownika;
  23. Usługa kontaktowa - usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na przekazaniu wiadomości Klienta do wskazanego przez niego Użytkownika;
  24. Usługa ogłoszeniowa – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na publicznym udostępnianiu w Serwisie Ogłoszenia sporządzonego przez Użytkownika;
  25. Usługobiorca – Użytkownik, Klient lub Subskrybent;
  26. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
  27. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 4. W przypadku, gdy czynności w Serwisie (w szczególności zawarcia Umowy) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Usługobiorcy, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Usługobiorcy pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie oświadczenia, wezwania, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 5. Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. Umowa o dostarczanie Usługi Konta może zostać zawarta jedynie z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Serwisu, a następnie kliknąć w zakładkę „Sprzedaj samochód”,
  2. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:

   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. stworzone przez siebie hasło do Konta;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 3. Po kliknięciu opcji „Zarejestruj się”, pod adres poczty elektronicznej Użytkownika wysyłany jest kod autoryzujący, który Użytkownik powinien wpisać w formularzu wyświetlającym się w Serwisie. Po wpisaniu kodu autoryzującego, Użytkownik niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta.
 4. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:

  1. przechowywać swoje dane osobowe;
  2. dodawać, zmieniać i usuwać Ogłoszenia;
  3. przeglądać i odpowiadać na wiadomości przesyłane przez Klientów.
 6. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.
 7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta w terminie wskazanym w Regulaminie, Użytkownik wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia mu dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Uprawnienia wskazane w ust. 7-8 powyżej przysługują wyłącznie Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 12. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Usługodawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
 13. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, niezależnie od podstawy tej czynności oraz strony, która jej dokonała, jest równoznaczne z odstąpieniem przez stronę od Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej lub jej wypowiedzeniem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca usuwa z Serwisu wszystkie Ogłoszenia sporządzone przez Użytkownika.

§ 6. Umowa o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej

 1. Każde Ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika stanowi przedmiot odrębnej Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej. Usługa Ogłoszeniowa świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 2. Liczba Ogłoszeń, do których sporządzenia uprawniony jest Użytkownik, jest nieograniczona.
 3. Ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika udostępniane jest w Serwisie przez czas nieoznaczony.
 4. Ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika:
  1. nie może zawierać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
   1. treści naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich;
   2. treści erotycznych lub pornograficznych;
   3. treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności ze względu na rasę, religię, światopogląd, narodowość, wiek, płeć lub orientację seksualną;
   4. treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne;
  2. nie może wprowadzać Klientów w błąd;
  3. nie może zostać sporządzone w sposób niezrozumiały lub nieuporządkowany;
  4. nie może zawierać błędów ortograficznych, stylistycznych lub językowych;
  5. nie może zawierać danych osobowych, co do których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich publikacji;
  6. może dotyczyć wyłącznie Przedmiotu sprzedaży.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego Przedmiotu Ogłoszenia.
 6. Sporządzenie przez Użytkownika w tym samym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego Przedmiotu ogłoszenia jest niedopuszczalne.
 7. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi ogłoszeniowej, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu i zalogować się na Konto;
  2. kliknąć w zakładkę „Dodaj ogłoszenie”;
  3. sporządzić Ogłoszenie poprzez wprowadzenie do niego danych dotyczących Przedmiotu Ogłoszenia albo automatyczne pobranie tych danych z innego serwisu internetowego, w którym Użytkownik wcześniej opublikował ogłoszenie dotyczące tego samego Przedmiotu Ogłoszenia;
  4. zatwierdzić Ogłoszenie.
 8. Zatwierdzenie Ogłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, zgodnie z którym:
  1. dane zawarte w Ogłoszeniu są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. Użytkownik jest uprawniony do zawarcia wskazanej w Ogłoszeniu umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia;
  3. Ogłoszenie zawiera wyłącznie treści, do których wykorzystania Użytkownik posiada stosowne uprawnienia (w tym zgody i licencje);
  4. treści zawarte w Ogłoszeniu nie naruszają jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych;
  5. Użytkownik jest administratorem danych osobowych zawartych w Ogłoszeniu oraz że jest on uprawniony do ich publikacji w Serwisie.
 9. Usługodawca może odmówić publikacji Ogłoszenia naruszającego postanowienia Regulaminu, o czym zobowiązany jest zawiadomić Użytkownika i równocześnie wskazać mu przyczynę odmowy publikacji Ogłoszenia. Po otrzymaniu odmowy publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może odpowiednio zmodyfikować Ogłoszenie i ponownie zgłosić je do weryfikacji.
 10. W przypadku pomyślnej weryfikacji Ogłoszenia, Usługodawca dokonuje jego publikacji w Serwisie. Dokonanie publikacji Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej dotyczącej tego Ogłoszenia.
 11. Zmiana Ogłoszenia po jego publikacji wymaga uprzedniej weryfikacji zmienionej treści Ogłoszenia przez Usługodawcę, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 9-11 powyżej. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy wszelkie zmiany danych zawartych w Ogłoszeniu.
 12. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie wstrzymuje udostępnianie Ogłoszenia w Serwisie albo całkowicie usuwa je z Serwisu, w tym z Konta. Ogłoszenie, którego udostępnianie zostało wstrzymane, na żądanie Użytkownika może zostać ponownie udostępnione w Serwisie.
 13. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia Ogłoszenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej ze skutkiem natychmiastowym.
 14. W przypadku braku zatwierdzenia Ogłoszenia w terminie wskazanym w Regulaminie, Użytkownik wzywa Usługodawcę do niezwłocznego zatwierdzenia Ogłoszenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie zatwierdzi Ogłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej.
 15. Niezależnie od postanowień ust. 15 powyżej, w przypadku braku zatwierdzenia Ogłoszenia w terminie wskazanym w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej bez wzywania Usługodawcy do zatwierdzenia Ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 16. Uprawnienia wskazane w ust. 15-16 powyżej przysługują wyłącznie Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 17. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Usługodawca usuwa Ogłoszenie niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 18. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że opublikowane ogłoszenie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub postanowienia Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Ogłoszenie jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Usługodawca może wstrzymać udostępnianie Ogłoszenia w Serwisie.

§ 7. Licencja

 1. Zatwierdzenie Ogłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy przez nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Ogłoszenia, w tym ze wszystkich zawartych w nim treści (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na dwa lata naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Ogłoszenia na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w mediach społecznościowych Usługodawcy;
  3. dokonywanie opracowań Ogłoszenia oraz łącznia go z innymi treściami, dowolnie wybranymi przez Usługodawcę.
 3. Licencja upoważnia Usługodawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Ogłoszenia. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie.
 4. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia Ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem dotyczącej go Licencji z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 8. Umowa o dostarczanie Usługi kontaktowej 

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi kontaktowej, Klient powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. wejść w wybrane Ogłoszenie;
  3. w udostępnionym formularzu wpisać następujące dane:

   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. NIP;
   5. opcjonalnie – inne dane zawarte wiadomości;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. zatwierdzić wysyłkę formularza.
 2. Zatwierdzenie wysyłki formularza jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta Umowy o dostarczanie Usługi kontaktowej.
 3. Usługodawca niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi wiadomość przesłaną przez Klienta.
 4. Usługodawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że:

  1. Usługodawca nie gwarantuje udzielenia przez Użytkownika odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta;
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg komunikacji nawiązanej pomiędzy Użytkownikiem a Klientem;
  3. Usługodawca nie gwarantuje, że pomiędzy Klientem a Użytkownikiem dojdzie do zawarcia umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia;
  4. Usługodawca nie jest stroną umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez którąkolwiek z jej stron.
 5. Odpowiedź na wiadomość wysłaną przez Klienta, Użytkownik udziela telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej.

§ 9. Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego na Serwisie.
 3. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:

  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie, Subskrybent może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:

  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

§ 10. Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie:

  1. Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej, Umów o dostarczanie Usługi kontaktowej oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Usługi ogłoszeniowej z Umową o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej, Niezgodności Usługi kontaktowej z Umową o dostarczanie Usługi kontaktowej oraz oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
 2. Dostarczany Usługobiorcę przez Usługodawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:

  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:

  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację, w której:

  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 15. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej, Usługodawca usuwa odpowiednio Konto lub Ogłoszenie niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 16. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.

§ 11. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy, Usługobiorca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Usługobiorcy otrzymanie Oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej, Usługodawca usuwa odpowiednio Konto lub Ogłoszenie niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.

§ 12. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:

  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://motorata.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Zasady i warunki powierzenia Usługodawcy przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych określa Umowa powierzenia, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 14 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15. Zmiana Usługi Konta

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Usługobiorców do korzystania z Usługi Konta;
  2. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkowników.
 3. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:

  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2. prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 7. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu.
 8. Postanowienia ust. 4-7 powyżej nie dotyczą Usługobiorców niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 16. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Usługo ogłoszeniowej oraz Umów o dostarczanie Usługi kontaktowej zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta pomiędzy:

Usługodawcą (dalej także: „Podmiot przetwarzający”),

a

Użytkownikiem (dalej także: „Administrator”),

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że:

  1. pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym została zawarta Umowa o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej (dalej: „Umowa główna”), w ramach której Administrator może wykorzystywać dane osobowe zawarte w Ogłoszeniach oraz w wiadomościach przesyłanych przez Klientów;
  2. dostarczanie Usługi ogłoszeniowej wymaga przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), co rodzi obowiązek spełnienia wymogów wskazanych w art. 28 RODO, w tym zawarcia umowy określonej w tym przepisie;

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO.
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu na mocy Umowy powierzenia.
 3. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 Umowy powierzenia.
 4. Pisane wielką literą pojęcia stosowane w Umowie powierzenia mają znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu Motorata (dalej: „Regulamin”) lub RODO, chyba że szczególne postanowienie Umowy powierzenia stanowi inaczej.

§ 2. Przedmiot, charakter, cel i czas przetwarzania danych

 1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz wyłącznie w celu wykonywania Umowy głównej. Za „udokumentowane polecenie” Strony uznają w szczególności zawarcie Umowy głównej.
 2. Kategorie danych osobowych będących przedmiotem powierzenia (dalej: „powierzone dane osobowe”) oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą, zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
 3. Dane osobowe powierzane przez Administratora na podstawie Umowy powierzenia nie stanowią danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, ani danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (w sposób zautomatyzowany) oraz w formie papierowej (w sposób niezautomatyzowany).

§ 3. Obowiązki, prawa i oświadczenia Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie (jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania) oraz utrzymywanie, środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania powierzonych danych, w tym środków wymaganych przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy powierzenia zobowiązane były do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia, w miarę możliwości, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez te osoby praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:

  1. każdym naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych, przy czym przez „naruszenie ochrony powierzonych danych” należy rozumieć każde przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do powierzonych danych osobowych. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 1 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia ochrony powierzonych danych;
  2. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, do czasu otrzymania opinii Administratora. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 2 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania;
  3. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;
  4. przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia i dostępnymi mu informacjami, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z art. 32-36 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i osobie, której dane te dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych i związanych z tą oceną konsultacji z organem nadzorczym.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
  1. udostępniać Administratorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  2. umożliwić Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, na zasadach każdorazowo określonych przez Strony oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 1. Audyt, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej może zostać przeprowadzony:
  1. nie wcześniej niż 14 dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający zapowiedzi jego przeprowadzenia, w terminie ustalonym przez Strony oraz po zawarciu pomiędzy Podmiot przetwarzający a Administratorem lub upoważnionym przez niego audytorem umowy o zachowaniu poufności.
 1. Po zakończeniu audytu, Strony sporządzą protokół w 2 egzemplarzach, które podpiszą upoważnieni przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 Dni roboczych od dnia jego podpisania przez przedstawicieli Stron.
 2. W razie stwierdzenia w toku audytu uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń sformułowanych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

§ 4. Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia dysponował prawną podstawą przetwarzania powierzanych danych osobowych i aby przysługiwały mu odpowiednie uprawnienia umożliwiające ich powierzenie na rzecz Podmiotu przetwarzającego. W razie utraty ww. podstawy prawnej lub uprawnień wobec określonych powierzanych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie przedsięwziąć kroki niezbędne do zaprzestania ich powierzania, w szczególności zawiadomić o tym Podmiot przetwarzający.
 2. Administrator zobowiązuje się nie wydawać Podmiotowi przetwarzającemu poleceń dotyczących przetwarzania powierzanych danych osobowych, które byłyby niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Umowy powierzenia lub innymi zobowiązaniami umownymi.

§ 5. Dalsze powierzenie danych osobowych

 1. Administrator wyraża ogólną zgodę na dokonywanie przez Podmiot przetwarzający dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych (dalej: „podpowierzenie”) wybranym przez siebie podwykonawcom.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby:
  1. podmiot, wobec których dokonuje podpowierzenia, stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO;
  2. zakres obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych odpowiadał obowiązkom Podmiotu przetwarzającego przewidzianych w Umowie powierzenia.
 3. W przypadku zamiaru podpowierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić o tym Administratora nie później, niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem podpowierzenia za pomocą poczty elektronicznej. Administrator może sprzeciwić się dokonaniu podpowierzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez zgłoszenie sprzeciwu za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podpowierzeniu.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może dokonać podpowierzenia przetwarzanych danych osobowych wybranemu podwykonawcy
 5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może odstąpić od Umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym
 6. Podpowierzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy powierzenia.

§ 8. Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej i rozwiązuje się wraz z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy głównej.

§ 9. Skutki rozwiązania Umowy powierzenia

W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy powierzenia, zobowiązuje się zwrócić Administratorowi oraz usunąć z własnych nośników wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą tych danych osobowych, których przechowywanie przez Podmiot przetwarzający, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymagane jest przez czas dłuższy niż okres obowiązywania Umowy powierzenia.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Umowy jest Załącznik nr 1 - Kategorie powierzonych danych osobowych oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą.
 2. Do zmian Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie powierzenia mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia - Kategorie powierzonych danych osobowych oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą

L.P.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

osoby wskazane w Ogłoszeniu

imiona i nazwiska

adresy poczty elektronicznej

numery telefonu

nazwy stanowisk

 

Klienci

imiona i nazwiska

adresy poczty elektronicznej

numery telefonu

NIP

inne dane osobowe zawarte w przesyłanych wiadomościach

 

Logo MotoRata

Na naszej platformie znajdziesz dziesiątki samochodów dostępnych w leasingu, pożyczce leasingowej lub kredycie prosto od dealerów oraz brokerów.

MotoRata Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4

40-018 Katowice

NIP: 9542845141

KRS: 0000989900

Wszystkie oferty
Lista komisów samochodowych
Obserwowane oferty
Blog
Dla partnerów
Regulamin
Polityka prywatności
Sitemap
Kalkulator leasingowy
Leasing samochodu
Leasing samochodu używanego
Kredyt na samochód
Kredyt na samochód używany

Powyższe oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego”