Regulamin dla kont biznesowych

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z platformy MotoRata oraz czynności związane z rejestracją konta na wyżej wymienionej platformie.

Definicje:

 • Administrator Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych.
 • Dane (dane osobowe) – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Konto – dostępny za pośrednictwem MotoRata zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu po zarejestrowaniu i zalogowaniu korzystanie z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz usług MotoRata
 • Operator – na potrzeby niniejszego Regulaminu, MotoRata Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Sowińskiego 40-018 Katowice
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Partnerzy – podmioty zewnętrzne wobec Operatora, współpracujące z Operatorem na podstawie umowy dotyczącej publikowania za pośrednictwem MotoRata oferty sprzedaży samochodów osobowych lub posiadające zawarte umowy o współpracy z Operatorem i świadczące na rzecz Operatora usługi związane z zarządzaniem, utrzymaniem, aktualizacją, obsługą MotoRata a także dostarczaniem ofert finansowania
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin MotoRata
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot korzystający z MotoRata, zarówno w formie zarejestrowanej jak i bez rejestracji.
 1. Dostęp i użytkowanie  MotoRata jest bezpłatne i nie wymaga założenia Konta.
 2. Platforma MotoRata nie może być wykorzystywana do działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobre imię, prawa i wolności innych osób, w szczególności innych Użytkowników, Partnerów lub Operatora.
 3. Dostęp i użytkowanie MotoRata wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet,  z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej: Edge lub Google Chrome lub Mozilla Firefox lub  Safari lub Opera, włączona obsługa cookies (ciasteczek), włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
 4. Informacje o Polityce prywatności stosowanej przez Operatora MotoRata udostępniane są Użytkownikom na MotoRata.
 5. Operator MotoRata we współpracy z Partnerami  udostępnia Użytkownikom możliwość składania zapytań dotyczących samochodów i usług udostępnianych na MotoRata („Zapytanie”). Złożenie Zapytania wymaga od Użytkownika podania następujących danych: numer telefonu, adres e-mail oraz akceptacji Regulaminu. Jako Zapytanie traktowane są również rozmowy telefoniczne realizowane przez Użytkownika z Partnerem, w ramach których dochodzi do rejestracji danych Użytkownika w bazie MotoRata, w tym również za pośrednictwem Partnera.
 6. Zawarte na Platformie informacje i dane dotyczące samochodów oraz możliwości zawarcia umowy, w tym o finansowanie leasingiem, najmem, pożyczką nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te i dane mają charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu właściwej umowy przez Operatora lub Partnera, która będzie zawiera szczegółowe i ostateczne warunki takiej umowy. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadku najmu w formie elektronicznej, nie wcześniej niż po podjęciu przez Operatora lub Partnera pozytywnej decyzji o zawarciu takiej umowy.
 7. Operator będzie pozyskiwał od Partnerów informację na temat historii obsługi spraw, jakie Partner prowadził w stosunku do Użytkownika, w związku z otrzymanym Zapytaniem. Tak pozyskane informacje będą wykorzystywane przez Operatora do analiz statystycznych mających na celu rozwój i ciągłą poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa platformy MotoRata lub, stosownie do posiadanych uprawnień i w zakresie dopuszczalnym prawnie, podejmowania czynności marketingowych. Informacje te stanowią element gromadzonej przez Operatora historii aktywności Użytkownika w platformie MotoRata
 8. Operator MotoRata we współpracy z Partnerami udostępnia Użytkownikom bezpłatną możliwość rejestracji i obsługi Konta.
 9. Celem rejestracji Konta o którym mowa w pkt. 8 jest zwiększenie wygody korzystania z MotoRata poprzez  udostępnienie użytkownikom dodatkowych funkcjonalności MotoRata:
  1. dostęp do promocji i ofert specjalnych dedykowanych dla Użytkowników,
  2. dostęp do historii przeglądanych ofert,
  3. możliwość zapisywania przeglądanych ofert w postaci ofert „Ulubione”,
  4. możliwość szybkiego kontaktu z Operatorem lub Partnerem – poprzez złożenie Zapytania, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy,
  5. możliwość złożenia wniosku oraz zawarcia umowy on-line w zakresie przedmiotów prezentowanych na MotoRata.
 10. Założenie Konta dokonywane jest przez Użytkownika w procesie rejestracji składającego się z wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji postanowień Regulaminu i zatwierdzenia woli założenia Konta poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się”
 11. Formularz rejestracyjny wymaga od Użytkownika podania następujących Danych:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres e-mail.
 12. Po założeniu Konta na MotoRata Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych Danych takich jak:
  1. adres zamieszkania,
  2. adres korespondencyjny,
  3. NIP (w przypadku firm),
  4. nazwa i adres siedziby firmy (w przypadku firm).
 13. Uzupełnienie w danych Konta informacji, o których mowa w pkt. 12 nie jest obowiązkowe, ale rekomendowane przez Operatora, w związku z poniższymi korzyściami:
  1. możliwość łatwego przeniesienie danych przez Użytkownika do wniosku Partnera oferującego usługi finansowe lub ubezpieczeniowe, w związku z przedmiotami prezentowanymi na MotoRata,
  2. możliwość uzyskania informacji marketingowej lepiej dopasowanej do profilu Użytkownika.
 14. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny, przez fakt wysłania formularza oświadcza, że:
  1. podane w nim Dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 15. Formularz rejestracyjny umożliwia Użytkownikowi składanie oświadczeń woli (zgód) w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Oświadczenia woli, o których mowa powyżej nie są obowiązkowe, ale są rekomendowane przez Operatora.
 16. Użytkownik zakładający Konto lub składający Zapytanie, jako niezarejestrowany Użytkownik na MotoRata oświadcza, że zapoznał się z informacjami o ochronie danych osobowych.
 17. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora można składać pod adresem siedziby Operatora, w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie pod numer telefonu 881 441 336 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 17:00), a także drogą elektroniczną na adres: biuro@motorata.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania przez Operatora. Pisemną odpowiedź Operator wyśle na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację, albo drogą poczty elektronicznej.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 19. W przypadku zmiany Regulaminu Operator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników komunikatem zamieszczonym na MotoRata.
 20. Operator ma prawo do rejestrowania wszelkich operacji realizowanych przez Użytkownika za pośrednictwem MotoRata, w tym komunikacji między Użytkownikiem a Partnerami lub Operatorem, w celach dowodowych oraz kontroli jakości obsługi i zgodności z niniejszym Regulaminem.
 21. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w wykorzystywaniu MotoRata przez Użytkownika, w szczególności postępowanie niezgodne z Regulaminem, mogące naruszać prawa i wolności innych osób lub stanowiące lub mogące stanowić działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, Operator ma prawo zablokować Użytkownika do czasu wyjaśnienia niezgodności i potwierdzenia braku przeciwskazań do dalszego korzystania przez Użytkownika z MotoRata.
 22. Operator będzie dokonywał usunięcia Konta Użytkownika, po upływie 6 lat od końca roku, w którym odnotowane zostało ostatnie logowanie Użytkownika.  Niezależnie, Użytkownik może zarchiwizować konto samodzielnie, w dowolnym momencie; w takiej sytuacji dostęp do konta zostanie zablokowany- konto zostanie dezaktywowane przez Operatora, a jego usunięcie nastąpi po okresie 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła dezaktywacja.
 23. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów wprowadzające w błąd Użytkownika, w szczególności brak zgodności stanu faktycznego przedmiotu prezentowanego na platformie z danymi wprowadzonymi przez Partnera, wady przedmiotu prezentowanego na platformie nie ujawnione przez Partnera oraz inne działania Partnera będące w sprzedczności z nineijszym Regulaminem.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Operatorem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.